CONDUCĂTORI

Conducători de doctorat în domeniul FIZICĂ
la Şcoala Doctorală de Fizică a Universităţii din Bucureşti

Conducător

Direcţie de cercetare
Arii tematice

Călin ALEXA*
Calin.Alexa@cern.ch
InspireHEP
Fizica particulelor elementare la energii înalte
- Fenomenologia Modelului Standard (SM) al particulelor şi interacţiilor şi a modelelor care extind SM
- Simulare Monte Carlo a interacţiilor particulelor şi a detectorilor
- Caracterizarea funcţionării detectorilor şi metode de reconstrucţie a particulelor
- Metode de analiză şi prelucrare a datelor în HEPP
Horia ALEXANDRU*
horia.alexandru@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate
- Spectroscopie dielectrică pe domenii largi de frecvenţă (mHz-GHz) şi temperatură a materialelor polare, feroelectrici sau polimeri
- Mecanisme de relaxare a materialelor feroelectrice în domeniul tranziţiilor de fază şi în faza feroelectrică pe domenii largi de temperatură –monocristale sau ceramici
- Date de spectroscopie IR şi Raman cu temperatura, corelate cu parametrii esenţiali determinaţi prin spectroscopie dielectrică pe monocristale
- Spectroscopie dielectrică în domeniul terahertzilor
- Creşteri de cristale (din soluţii) pure şi dopate – cinetică, teorie, caracterizare, proprietăţi
Ştefan ANTOHE*
santohe@solid.fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate, Fizică educaţională
- Straturi subţiri organice monomerice şi polimerice: depunere (evaporare termică în vid şi spin coater), caracterizare (morfologică-AFM, SEM; electrică-dependenţa de temperatură pentru concentraţii de purtători, coeficient Hall, rezistivitate, plajă de temperaturi 2-300 K; optică-spectre absorbţie, reflexie, transmisie UV-VIS-NIR)
- Straturi subţiri anorganice, oxizi semiconductori (în special A2-B6): depunere (evaporare termică în vid şi magnetron sputtering în RF şi DC), caracterizare (structurală-XRD Bruker D-8 Discover dedicat filmelor subţiri; morfologică-AFM, SEM; electrică-dependenţa de temperatură pentru concentraţii de purtători, coeficient Hall, rezistivitate, plajă de temperaturi 2-300 K; optică-spectre absorbţie, reflexie, transmisie UV-VIS-NIR)
- Dispozitive electronice: OFETs şi electronică transparentă
- Dispozitive optoelectronice:
a) celule fotovoltaice generaţia a III-a şi a IV-a: preparare (diferite tehnici pentru creşterea filmelor subţiri-TVE, sputtering, spin coating, electrochemical deposition), caracterizare (structurală; morfologică; electrică; optică-simulator solar)
b) celule fotovoltaice generaţia a II-a pentru aplicaţii spaţiale: preparare (diferite tehnici pentru creşterea filmelor subţiri-TVE, sputtering), caracterizare (structurală; morfologică; electrică; optică-simulator solar)
c) efectul radiaţiilor ionizante asupra performanţelor celulelor solare pentru aplicaţii spaţiale (infrastructura aferentă preparării şi caracterizării prezentată mai sus, la care se adaugă accesul la facilităţile de iradiere de la IFIN-HH)
Bogdan ANTONESCU*
bogdan.antonescu@inoe.ro
Google Scholar
Fizica atmosferei
- Dinamica, termodinamica, climatologia și impactul fenomenelor meteorologice extreme în climatul actual și în contextul schimbărilor climatice
- Fizica norilor și precipitațiilor
- Teledetecția norilor și precipitațiilor
- Istoria meteorologiei
Marilena AVRIGEANU*
marilena.avrigeanu@nipne.ro
ResearcherID
Reacţii nucleare
Studiul reacţiilor induse de deuteroni la energii joase (<60 MeV)
a) studiul reacţiilor induse de deuteroni la energii joase, pentru proiectarea şi realizarea experimentelor la acceleratoarele SPIRAL2 şi IFMIF (e.g., https://doi.org/10.1103/PhysRevC.104.044615)
b) evaluarea consistentă a reacţiilor induse de deuteroni la enegii joase (breakup, interacţie directă, emisie la preechilibru, dezexcitare statistică), pentru proiectele de inginerie nucleară ale reactorului ITER (e.g., https://doi.org/10.1103/PhysRevC.101.024605)
c) descrierea procesului de breakup în reacţii induse de deuteroni la energii joase, pentru proiectarea instalaţiilor de fuziune nucleară ITER/IFMIF (e.g., https://doi.org/10.1140/epja/s10050-021-00659-6)
Vlad AVRIGEANU*
vlad.avrigeanu@nipne.ro
ResearcherID
Reacţii nucleare
Studiul reacţiilor induse de nucleoni şi particule alfa la energii joase (<50 MeV)
a) evaluarea consistentă a reacţiilor induse de nucleoni la enegii joase (interacţie directă, emisie la preechilibru, dezexcitare statistică), pentru proiectele de inginerie nucleară ale reactorului ITER (e.g., https://doi.org/10.1103/PhysRevC.99.044613)
b) studiul reacţiilor induse de particule alfa la energii joase, pentru proiectarea instalaţiilor de fuziune nucleară ITER/IFMIF şi astrofizică (e.g., https://doi.org/10.1140/epja/s10050-020-00336-0)
c) descrierea emisiei particulelor alfa de către nucleele excitate în reacţii induse de nucleoni la energii joase, pentru proiectarea instalaţiilor de fuziune nucleară ITER/IFMIF şi astrofizică (e.g., https://doi.org/10.1103/PhysRevC.96.044610)
Mihaela BAIBARAC@
barac@infim.ro
Google Scholar
Fizica Stării Condensate. Optică şi spectroscopie
- Împrăştierea Raman exaltată prin plasmoni de suprafaţă în prezenţa substraturilor de grafenă şi respectiv fosforenă decorate cu nanoparticule metalice
- Fotoluminescenţa anizotropă şi procesele de transfer de sarcină în materialele compozite bazate pe carbon evidenţiate prin studii corelate de împrăştiere Raman Stokes şi anti-Stokes
- Împrăştierea Raman, spectroscopia de absorbţie în infraroşu exaltată prin plasmoni de suprafaţă şi fotoluminescenţa ca metode de evaluare a funcţionalizării nanoparticulelor 2D cu compuşi mici moleculari şi respectiv compuşi macromoleculari
- Procese optice neliniare evidenţiate prin împrăştiere Raman anti-Stokes coerentă (CARS), împrăştiere Raman stimulată, fotoluminescenţă anti-Stokes
- Procese fotochimice monitorizate prin spectroscopie de absorbţie UV-VIS şi fotoluminescenţă
- Dezvoltarea de aplicaţii în domeniul senzorilor bazaţi pe rezonanţa plasmonilor de suprafaţă pentru detecţia diferiţilor analiţi utilizaţi în domeniul sănătăţii şi al mediului
- Materiale compozite pentru stocarea energiei (supercapacitori, baterii reîncărcabile)
Virgil BĂRAN*
baran@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizică teoretică
- Studiul corelaţiilor cuantice folosind transformarea Wigner
- Dinamica mişcărilor colective în nuclee atomice şi clusteri metalici în modele de transport bazate pe ecuaţia Landau-Vlasov
- Dinamica haotică clasică şi cuantică în sisteme Hamiltoniene
- Studiul interacţiei luminii helicoidale cu sistemele mezoscopice
- Evoluţia plasmei de quarci şi gluoni la energii ultrarelativiste
- Ruperea spontană a simetriei chirale în picături de quarci
- Fluctuaţii şi corelaţii în sisteme complexe
Andrei BARBORICĂ*
andrei.barborica@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizică medicală
- Neurofiziologie clinică
- Înregistrări EEG intracraniene în subiecţi umani
- Stimularea electrică intracraniană
- Conectomica creierului uman
- Stereoelectroencefalografie
- Stereotaxie
Valentin BARNA$
valentin.barna@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate, Fizică educaţională
- Fizica materialelor (cristale lichide, polimeri, nanoparticule, etc.)
- Nanotehnologii (filme subtiri, AFM/NSOM/TEM, litografie)
- Sisteme LASER organice (materiale fluorescente, micro/nano cavitati rezonante, sisteme fotonice)
Doiniţa BEJAN*
doinita.bejan@unibuc.ro
Google Scholar
Fizica nanostructurilor
- Proprietăți optice neliniare ale nanostructurilor semiconductoare
- Transparența indusă electromagnetic in nanostructuri
Mirel BÎRLAN#
Mirel.Birlan@obspm.fr
ResearcherID
Fizica Sistemului Solar
- Planetologie
- Instrumentaţie astronomică; observaţii ale Sistemului Solar
- Planetologie comparativă; meteorologie spatială
- Spectroscopia şi fotometria obiectelor din Sistemul Solar
Ana-Nicoleta BONDAR*
nbondar@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizică computaţională, biofizică teoretică, data science
- Reacţii la interfeţe membranare complexe
- Biofizica teoretică a reacţiilor membranare
- Dezvoltarea de algoritmi bazaţi pe grafuri pentru reţele cu interacţiuni dinamice ale bio-sistemelor
- Detecţia pH-ului, legarea protonului şi transferul protonului în bio-sisteme complexe
- Modificarea structurii electronice în bio-sisteme
Cătălin BORCEA%
borcea@nipne.ro
Google Scholar
Fizică nucleară, astrofizică
- Studiul spectroscopic al nucleelor depărtate de linia de stabilitate utilizând fascicole de ioni radioactivi; implicaţii pentru astrofizica nucleară (la GANIL-Franţa)
- Reacţii nucleare induse de proiectile cu structură de cluster (la acceleratorul TANDEM al IFIN-HH)
- Obţinerea de date nucleare în reacţii induse de neutroni utilizând spectroscopia gama (colaborare cu IPHC Strasbourg şi IRMM-JRC Geel Belgium)
Victor CIUPINĂ
vciupina@univ-ovidius.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate
Lidia Magdalena CIUREA*
ciurea@infim.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate. Nanostructuri
- Studiul proprietăţilor de transport electric în filme şi structuri multistrat pe bază de nanoparticule/nanocristale din sistemul SiGeSn, imersate în matrice oxidică (SiO2, TiO2, HfO2 ) corelate cu morfologia şi structura acestora; aplicaţii de mediu şi biomedicale
- Influenţa confinării cuantice şi a stărilor localizate asupra transportului electric la întuneric şi sub iluminare în nanostructuri mono şi multistrat
- Efecte de stocare de sarcină electrică în nanostructuri pe bază de nanoparticule/ nanocristale din sistemul SiGeSn imersate în matrici oxidice
- Studiul proprietăţilor filmelor şi structurilor pe bază de HfO2 feroelectric; corelaţie cu structura cristalină, defecte şi câmpul de stres; aplicaţii în memorii feroelectrice
Valentin CRĂCIUN*
valentin.craciun@inflpr.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate
- Sinteza, procesarea, caracterizarea şi aplicaţiile filmelor subţiri (oxizi amorfi transparenţi şi conductori pentru electronică transparentă, carburi şi nitruri ale metalelor de tranziţie, materiale biocompatible)
- Modificări structurale induse de radiaţii în filme subţiri
- Fizica interacţiunii radiaţiei laser de mare putere cu materialele transparente
Adrian CRIŞAN*
adrian.crisan@infim.ro
ResearcherID
Fizica stării condensate/Fizica materialelor
- Fizica temperaturilor joase
- Supraconductibilitate
- Materia de vortexuri, dinamica şi pinning-ul în materiale supraconductoare
- Nanotehnologie şi nanoinginerie
Traian DASCĂLU*
traian.dascalu@inflpr.ro
Google Scholar
Optică, laseri
- Fizica laserilor cu corp solid
- Aplicaţii industriale şi medicale ale laserilor cu corp solid
- Fizica şi tehnologia radiaţiei THz. Aplicaţii industriale, biomedicale şi de securitate ale radiaţiei THz
Doru Sabin DELION*
delion@theory.nipne.ro
Google Scholar
Fizică teoretică
- Investigarea structurii nucleare prin procese de emisie
- Generalizarea metodelor de "many-body" la sisteme deformate
- Investigarea structurii nucleelor exotice
- Utilizarea interacţiilor realiste în structura nucleară
Mihai DIMA*
mihai.dima@unibuc.ro
Google Scholar
Fizica sistemelor complexe
- Evidențierea impactului activității umane asupra sistemului climatic
- Componente critice ale sistemului climatic: bifurcații și tranziții rapide ireversibile
- Cauze și mecanisme fizice ale variaţiilor climatice rapide
- Cauze și mecanisme fizice ale ciclurilor glaciare
- Metode de identificare a relaţiilor cauzale pe bază de serii de timp
- Identificarea influenței condițiilor climatice asupra sistemelor socio-economice
Gheorghe DINESCU*
dinescug@infim.ro
Google Scholar
Fizica plasmei
- Procese şi surse de plasmă noi cu funcţionare la presiune joasă şi atmosferică
- Procesare cu plasmă pentru modificarea suprafeţelor şi sinteza de nanomateriale utilizabile în energie, cataliză, senzori şi biomedicină
- Plasma în serviciul cercetării de fuziune nucleară controlată
Daniela DRAGOMAN*
daniela@solid.fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizica nanostructurilor. Nanofotonică
- Transport de sarcină în structuri cu dimensionalitate redusă. Aplicaţii
- Plasmoni polaritoni de suprafaţă. Aplicaţii
- Propagarea vortexurilor optice
- Analogii optică/nanostructuri
Octavian DULIU*
o.duliu@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizică atomică şi nucleară
- Studii prin Rezonanţă Electronică Paramagnetică
- Metode analitice în studii ale mediului înconjurător şi a operelor de artă
- Geocronologie absolută
- Analiză statistică a datelor
- Dozimetrie şi radioprotecţie
Fizică medicală
Valeriu FILIP*
vfilip@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizica mediului şi metode de investigare
- Propagarea radiaţiei electromagnetice în medii transparente ce conţin suspensii condensate
Fizica structurilor nanometrice
- Transport coerent de sarcină electrică în structuri nanometrice
- Emisie electronică în vid din structuri nanometrice
Vasile-Şerban GEORGESCU*
serban.georgescu@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate. Optică
- Spectroscopia ionilor de pământuri rare în cristale laser şi materiale luminescente
a) dinamica emisiei laser, procese de transfer de energie între ionii dopanţi
b) modelarea proceselor de emisie laser
c) măsurarea non-contact a temperaturii folosind luminescenţa materialelor dopate cu ioni de lantanide
- Procese de luminescenţă în materiale nanocristaline dopate cu ioni de pământuri rare
a) procese de emisie în vizibil şi UV pentru pompaj în infraroşu
b) markeri biologici luminescenţi excitaţi în infraroşu
- Procese de luminiscenţă în cristale parţial dezordonate
a) influenţa dezordinii asupra proprietăţilor spectroscopice ale ionilor de lantanide
b) procese de transfer de energie între ionii de lantanide dopaţi în cristale parţial dezordonate
Iulia GHIU*
iulia.ghiu@g.unibuc.ro
Google Scholar
Fizica Teoretică
- Teoria informaţiei cuantice
- Optică cuantică
Enikö GYÖRGY^
eniko.gyorgy@inflpr.ro
ResearcherID
Fizica stării condensate. Laseri
- Procese fizice și chimice induse de radiaţia laser
- Sinteza laser de nanomateriale anorganice şi nanosisteme hibride organic / anorganic
- Nano-entităţi fotoactive obţinute prin tehnici laser pentru aplicaţii de mediu – procese fotocatalitice pentru descompunerea moleculelor organice şi bio-organice
- Sinteza laser de nanostructuri pentru dispozitive de stocare a energiei
Aurelian ISAR*
isar@theory.nipne.ro
Google Scholar
Fizică teoretică
- Fundamente ale mecanicii cuantice
- Teoria informaţiei cuantice
- Teoria sistemelor cuantice deschise
- Corelaţii cuantice - entanglement cuantic, discord cuantic
- Canale cuantice gaussiene
Alexandru JIPA#
jipa@brahms.fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizică atomică şi nucleară, particule elementare, astrofizică. Fizică educaţională
- Analiză globală pentru descrierea comportării hidrodinamice a materiei nucleare
- Creşterea de stranietate în ciocniri nucleare relativiste şi ultrarelativiste. Cauze şi consecințe
- Cumulativitate şi jeturi de materie nucleară în ciocniri nucleu-nucleu la energiile disponibile la FAIR-GSI
- Corelaţii şi anti-corelaţii în producerea de particule. Conexiuni cu tranziţii de fază în materia nucleară
- Investigarea diagramei de fază a materiei nucleare la energiile disponibile la FAIR-GSI
- Experimentul WA-105 de la CERN. Simulări pentru procese fizice de interes
- Investigaţii ale interacţiilor radiaţiilor cosmice cu detectori plasaţi în subteran
- Oscilaţiile neutrinilor la distanţe extreme (cu Prof.univ.dr. Ionel LAZANU)
- Comportări anomale ale radioctivităţii mediului. Cauze şi consecinţe
- Metode experimentale nucleare în Fizica medicală
- Arheologie nucleară, termoluminiscenţă
- Teme legate de relansarea învăţământului de Fizică
Victor KUNCSER*
kuncser@infim.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate
- Nanostructuri magneto-funcţionale sub formă de nanocompozite, filme subţiri şi multistraturi. Interacţii magnetice şi interdifuzie atomică la suprafaţă. Fenomene de suprafaţă şi interfaţă. Configuraţii locale de spin. Fenomene de magneto-transport şi fenomene magneto-optice. Nanostructuri magneto-conductive, magneto-optice, magneto-strictive şi magneto-electrice. Senzori magnetici. Semiconductori cu diluţii magnetice. Valve de spin. Aplicaţii în spintronică
- Magneţi moleculari şi nanostructuri magnetice. Efecte de dimensiune, de dimensionalitate şi de interfaţă. Nanostructuri bazate pe efecte de exchange-spring. Nanostructuri magnetice cu anizotropie de formă (mono- şi multi-domeniu magnetic). Nanostructuri soft şi hard magnetice
- Nanoformaţiuni magnetice dispersate în matrici metalice/semiconductoare/polimerice/lichide. Nanostructuri magnetice în/pe forme alotrope ale carbonului. Nanofluide magnetice. Fenomene de relaxare magnetică în sisteme de nanoparticule magnetice şi aplicaţii în biomedicină (hipertermie magnetică, vectorizare magnetică, magneto-foreză, detecţie moleculară)
Ionel LAZANU*
ionel.lazanu@g.unibuc.ro
Google Scholar
Fizică atomică şi nucleară, particule elementare, astrofizică
- Fizica astroparticulelor
- Fizica neutrinilor
- Detectori
- Interacţiile radiaţiilor şi particulelor cu materia. Procese rare de interacţie
Gheorghe MĂRMUREANU%
marmur@infp.ro
Google Scholar
Fizica cutremurelor, hazard și risc seismic
- Fizica comportării rocilor degradate (pământuri) în timpul cutremurelor puternice
- Fizica propagării undelor seismice prin roci/pământuri folosind legi constitutive elastic liniare/ neliniare, vâscoelastic liniare/ neliniare
- Evaluarea mişcării terenului în timpul cutremurelor puternice
- Seismologie neliniară, seismologie reală
- Evaluarea hazardului seismic prin metode: probabiliste, deterministe, neodeterministe, etc.
- Evaluarea riscului seismic
- Certitudini şi incertitudini în evaluarea hazardului şi riscului seismic
Cornel MICLEA
cmic@infim.ro
ResearcherID
Fizica stării condensate
Ion MIHĂILESCU#
ion.mihailescu@inflpr.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate. Optică, plasmă, laseri
- Biomateriale, nanomateriale si metamateriale
- Filme subţiri/nanoparticule
- Tehnici alternative vs. caracterizari complementare
- Tehnologii laser pulsate de ultima generaţie
- Filme nanostructurate vs nanoparticule pentru aplicaţii noi în biologie, medicină, nanoelectronică, chimie, sau metalurgie
- Modificări controlate ale suprafeţelor prin interacţiuni laser în vid sau gaze inerte/chimic active
- Generarea de nanoparticule cu laseri pulsaţi în gaze sau lichide cu aplicaţii în nano şi micro biologie, medicină regenerativă şi senzori
- Investigaţii complementare complexe ale filmelor subţiri şi multi-structurilor
- Monitorizarea plasmelor laser, cu rezoluţie spaţială şi / sau temporală
- Teoria interacţiunii laser cu solide, gaze, lichide şi / sau plasme
- Scrierea laser directă cu aplicaţii în optoelectronică, biologie şi medicină
- Procesări aditive 3D cu lasere şi/sau fascicule de electroni pe materiale ceramice şi metalice
Lucică MIU*
elmiu@infim.ro
Google Scholar
Supraconductibilitate
- Dinamica vortexurilor în supraconductori
- Supraconductori cu Fe
Radu MUTIHAC&
radu.mutihac@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizică medicală
Modalităţi imagistice în fizica medicală. Imagistica funcţională de rezonanţă magnetică în timp real, ultrarapidă şi la repaus. Dinamica conectivităţii creierului uman, conectomul. Metode avansate de diagnostic a bolilor neurodegenerative. Deficit de somn
Inteligenţă artificială
Machine learning şi computational learning theory. Deep Learning Networks. Data mining, genetic algorithms şi simulated annealing. Recunoaşterea facială de configuraţii şi aplicaţii antitero. Analiză de date: Independent Component Analysis (ICA), Fuzzy Clustering Analysis (FCA), Factor Analysis (FA), Projection Pursuit (PP), etc. Modelarea şi simularea reţelelor neuronale
Statistică
Statistica non-parametrică. Biostatistica. Compressed sensing. Analiza confirmatorie/exploratory/fuzzy a datelor în Neuroscience
Electronică
Microelectronică. Proiectarea şi analiza circuitelor integrate monolitice VLSI. Procesarea digitală de semnale biomedicale
Etică
Etica în cercetarea ştiinţifică. Etica în sistemele naţionale şi internaţionale de îngrijire medicală (healthcare)
Alexandru NEGREŢ*
negret@nipne.ro
Google Scholar
Fizică nucleară
- Măsurători de mare precizie de secţiuni eficace neutronice
- Studii de reacţii nucleare induse de neutron şi protoni
- Evaluare de date nucleare de structură
George Alexandru NEMNEŞ*
nemnes@solid.fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate. Fizică computaţională
- Modelarea dispozitivelor nanoelectronice: transport coerent de sarcină şi spin în nanodispozitive, porţi logice cuantice, dispozitive neuromorfice
- Modelarea celulelor solare perovskitice: efecte opto-electronice dinamice şi spectroscopie de impendanţă
- Simulări ab initio folosind teoria funcţionalei de densitate: filme subţiri, interfeţe, nanofire, transport electronic, optimizarea proceselor foto-catalitice
- Simulări de dinamică moleculară: experimente de nanoindentare
- Tehnici de învăţare automată şi algoritmi evolutivi pentru design de noi materiale
- Aplicaţii ale reţelelor neurale în sisteme multi-particulă
Alexandru NICOLIN*
alexandru.nicolin@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizică teoretică și computațională. Istoria și filozofia fizicii. Fizică educațională
- Fenomene de transport în simulări numerice bazate pe metode de tip Particle-in-Cell
- Dinamici neliniare în sisteme de mai multe particule
- Tranziții de fază și fenomenelor colective în sisteme complexe
- Modelarea numerică a sistemelor mezoscopice clasice și cuantice
- Modele schematice în studiul sistemelor nucleare
- Istoria și filozofia fizicii
- Metode moderne în predarea fizicii
Sergiu NISTOR*
snistor@infim.ro
ResearcherID
Fizica stării condensate
Defecte punctuale în izolatori şi semiconductori (nano)cristalini. Spectroscopie de rezonanţă electronică magnetică şi optică
a) formarea prin iradiere şi structură atomică a defectelor de reţea în izolatori şi semiconductori (nano)cristalini. Modificări induse termochimic
b) încorporarea şi localizarea impurităţilor – ioni de tranziţie în nanocristale semiconductoare sintetizate la temperatură scăzută
c) caracterizarea izolatorilor şi semiconductorilor cristalini dopaţi cu ioni de tranziţie prin tehnici de rezonanţă magnetică electronică şi spectroscopie optică. Corelare cu analize prin microscopie electronică în transmisie de înaltă rezoluţie
Mihail Lucian PASCU#
mihai.pascu@inflpr.ro
Google Scholar
Optică, spectroscopie, laseri
- Fizica laserilor. Laseri acordabili
- Fenomene haotice în emisia de radiaţie laser
- Spectroscopia optică şi de raze X a sistemelor moleculare complexe
- Modelarea comportării sistemelor moleculare complexe în câmp de radiaţie laser
- Spectroscopia sistemelor biomoleculare
- Optofluidică
- Micro- şi nano-optică
- Micro- şi nano-spectroscopie
- Metode optice şi spectroscopice în protecţia mediului
Nicolaie PAVEL*
nicolaie.pavel@inflpr.ro
ResearcherID
Google Scholar
Fizica laserilor cu corp solid
- Laseri cu corp solid de putere mică şi medie. Noi configuraţii de laseri cu corp solid
- Laseri pulsaţi de mare putere în regim de comutare a factorului de calitate
- Generarea de radiaţie laser în domeniul vizibil
- Aplicaţii ale laserilor cu corp solid: Aprinderea cu laser a amestecurilor combustibile
Alexandrina PETROVICI*
spetro@ifin.nipne.ro
Google Scholar
Fizică nucleară, particule elementare, astrofizică
- Studiul structurii şi dinamicii nucleelor cu N/Z apropiat de extreme relevante pentru testarea interacţiilor şi simetriilor fundamentale
- Descrierea self-consistentă prin metode variaţionale mergând dincolo de aproximaţia de câmp mediu a fenomenelor de coexistenţă în nuclee de masă medie
- Procese de interacţie slabă la nuclee de masă medie în medii stelare specifice nucleosintezei prin ardere rapidă de protoni/neutroni
Mihai PETROVICI*
mpetro@nipne.ro, Mihai.Petrovici@cern.ch
Google Scholar
Fizică atomică şi nucleară, particule elementare
- Studiul proprietăţilor şi dinamicii materiei produse în ciocniri Pb+Pb, p+Pb şi p+p la energiile LHC-CERN folosind aranjamentul experimental ALICE
- Realizarea unui aranjament experimental pentru studiul diagramei de fază a materiei formate din constituienţi care interacţionează puternic, evidenţierea tranziţiilor de fază şi a punctelor critice
- Dezvoltarea unei noi generaţii de detectori pentru experimente cu rată mare de numărare de la viitoarele facilităţi experimentale
- Electronică front-end integrată, sisteme de procesare şi achiziţie de date experimentale
Lucian PINTILIE*
pintilie@infim.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate
- Feroelectrici şi multiferoici: preparare, proprietăţi, aplicaţii (efecte piezoelectrice, piroelectrice, optică neliniară, funcţie de memorie, etc.)
- Materiale semiconductoare sau dielectrice masive, strat subţire şi nanostructuri: preparare, proprietăţi şi aplicaţii
- Heterostructuri complexe pe bază de materiale semiconductoare şi dielectrice/polare pentru aplicaţii în electronică, senzoristică, optoelectronică, conversie de energie (ex. diode, tranzistori cu efect de câmp, celule solare, etc.)
Aurel POPESCU#
aurel.popescu@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Biofizică şi fizică medicală
- Studiul interacţiilor moleculare specifice
a) proteine-liganzi (e.g., medicamente de nouă generaţie)
b) proteine-lipide
c) acizi nucleici-proteine
d) acizi nucleici-medicamente anticancerigene
- Interacţiile membranelor artificiale (e.g., lipozomi) şi naturale (e.g., membrane celulare) cu diferite molecule şi/sau macromolecule
- Studiul interacţiunilor celulare specifice
- Interacţia radiaţiilor cu biomacromoleculele, celulele şi ţesuturile
a) radiaţii ionizante
b) radiaţii neionizante (coerente şi necoerente)
c) mecanisme naturale de reparare a leziunilor la nivel molecular şi celular
d) aplicaţii în medicină (e.g., metode moderne de radioterapie)
- Studiul semnalelor bioelectrice în condiţii normale şi patologice. Aplicaţi în medicină
Ion V. POPESCU*
ivpopes@icstm.ro
Google Scholar
Fizică atomică şi nucleară
- Procese de interacţie ion-atom şi aplicaţii
- Studiul spectrelor de elemente din structuri metalice prin metode de analiză în fascicul de ioni
- Tehnici spectrometrice atomice şi nucleare utilizate în caracterizarea compoziţiei şi structurii materialelor
- Analiza şi caracterizarea nanomaterialelor prin metode atomice şi nucleare (ME, AFM, PIXE)
- Metode spectroscopice atomice şi nucleare aplicate în determinarea elementelor grele poluante din mediul înconjurător
- Studiul factorilor poluanţi ai mediului înconjurător prin metode analitice atomice şi nucleare în corelaţie cu tehnica bioindicatorilor
- Studiul comparativ al metodelor de analiză atomice şi nucleare aplicate în investigarea urmelor de elemente poluante din probe din mediul înconjurător
Mircea RADULIAN*
mircea@infp.ro
Google Scholar
Fizica Pământului. Seismologie
Fizica sursei seismice. Seismotectonica. Structura şi dinamica scoarţei terestre. Hazard seismic
a) simularea numerică a proceselor seismice
b) propagarea undelor seismice în modele tridimensionale
c) tomografia seismică
d) discriminarea exploziilor de cutremure
e) analiza formelor de seismicitate
f) hazard seismic dependent de timp
Adriana RĂDUŢĂ*
araduta@ifin.nipne.ro
Fizică nucleară, particule elementare, astrofizică
Fizică nucleară pentru stele neutronice şi colaps gravitaţional: ecuaţii de stare, tranziţii de fază, evoluţie termică, interacţii slabe
Apolodor Aristotel RĂDUŢĂ*
raduta@nipne.ro
Google Scholar
Fizică teoretică
- Formalisme microscopice şi fenomenologice pentru structura nucleului
- Dezintegrarea beta simplă şi dublă
- Ruperea spontană de simetrii şi metode matematice pentru restaurarea lor. Tranziţii de fază în nuclee
Maria SAHAGIA*
msahagia@nipne.ro
Fizică atomică şi nucleară, particule elementare şi astrofizică
- Metrologia radiaţiilor ionizante
- Măsurarea cu mare precizie a radioactivităţii diverselor tipuri de materiale (mediu, lanţ alimentar,industrie), folosind metode radiometrice şi spectrometrice
- Caracterizarea radiometrologică şi fizico-chimică a produselor radiofarmaceutice
- Etalonarea surselor radioactive şi a aparaturii de măsură a activităţii
- Metrologia radonului
- Metode de măsurare a dozelor de radiaţii aferente aplicaţiilor din radioprotecţie, medicină, etc.
Neculai SĂNDULESCU*
sandulescu@theory.nipne.ro
Fizică teoretică
- Structură nucleară: corelaţii de pairing, quartetting
- Astrofizică nucleară: stele neutronice
Octavian SIMA*
octavianalexandru.sima@g.unibuc.ro
Google Scholar
Fizică atomică şi nucleară, particule elementare, astrofizică
- Radiaţii cosmice de mare energie - reconstrucţia cascadelor atmosferice extinse
- Studiul componentei miuonice a cascadelor atmosferice extinse în experimentul Pierre Auger
- Spectrometrie gama
Mihaela SIN*
mihaela.sin@g.unibuc.ro
Google Scholar
Fizică atomică şi nucleară, particule elementare, astrofizică
- Date nucleare de reacţie
Ioan STAMATIN*
istarom@3nanosae.org
Google Scholar
Energii regenerabile
Arii tematice: Postate pe site-urile
http://www.3nanosae.org/education/doctoral-studies/
http://www.3nanosae.org/master-2014/
Sabina ŞTEFAN*
sabina.stefan@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizica atmosferei
- Fizica proceselor atmosferice
- Meteorologie dinamică
- Aerosolul atmosferic: rolul și importanța lui în calitatea aerului și în schimbările climatice
Sabin STOICA*
stoica@theory.nipne.ro
Google Scholar
Fizică nucleară, particule elementare
- Studiul teoretic al dezintegrării beta duble: dezintegrări beta duble cu şi fără emisie de neutrino, factori de fază, distribuţii unghiulare ale electronilor, elemente de matrice nucleare
- Studiul unor procese fizice dincolo de Modelul Standard: masa neutrinilor, mecanisme de producere a dezintegrării beta duble fără emisie de neutrini şi constrângeri ai unor parametri ce guvernează astfel de procese, studiul încălcării unor simetrii (LNC, CP, Lorentz), etc.
- Studiul teoretic al dezintegrării beta cu aplicaţii în ashttps://doctorat.fizica.unibuc.ro/Doctorat/Main.php?Lang=En&Page=Conducatoritrofizică: spaţii de fază, elemente de matrice nucleare, timpi de viaţă, tranziţii beta (Fermi, Gamow-Teller, tranziţii interzise), etc. pentru nuclee de interes în astrofizica nucleară
Cristian-Mihail TEODORESCU*
teodorescu@infim.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate
- Epitaxie din fascicul molecular
- Suprafeţe atomic curate, reconstrucţii, procese de contaminare
- Interfeţe feromagnetice; magnetismul sistemelor de dimensionalitate redusă
- Straturi subţiri feroelectrice şi multiferoice
- Adsorbţii, desorbţii, procese chimice la suprafaţă, cataliză
- Procese fundamentale în sisteme feroice, la suprafețele și interfețele acestora
- Spectroscopie și spectro-microscopie de fotoelectroni
- Dezvoltări experimentale şi de metode de analiză numerică în domeniul ştiinţei suprafeţelor şi al spectroscopiei de fotoelectroni
Valentin TEODORESCU
teoval@infim.ro
Google Scholar
Fizica stării condensate
Tiberiu TUDOR
ttudor@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Laseri, optică coerentă, optică cuantică
- Prelucrarea şi transmiterea optică a informaţiei
- Propagarea fasciculelor laser prin sisteme optice lineare
- Operatori nenormali şi observabile generalizate în optica de polarizare
- Abordări cvasi-relativiste în optica de polarizare
- Metode laser, optice şi spectrale în arheologie şi restaurare de obiecte culturale
Anabella TUDORA#
anabella.tudora@fizica.unibuc.ro
Google Scholar
Fizică nucleară. Fisiune nucleară
- Modelări ale emisiei prompte în fisiunea nucleară
- Tratarea canalului de fisiune în reacţiile induse de neutroni pe nuclee actinide
- Comportări sistematice rezultate din modelările emisiei prompte în fisiune şi din datele experimentale ce au servit la validarea modelelor de emisie promptă
Daniel URSESCU*
daniel.ursescu@eli-np.ro
Google Scholar
Laser cu pulsuri ultrascurte şi aplicaţii
- Sisteme cu amplificare cu derivă de frecvenţă (chirped pulse amplification)
- Caracterizare şi control pentru pulsuri laser ultrascurte
- Plasme produse cu pulsuri laser ultra-intense
- Laser cu raze X
Nicolae Victor ZAMFIR*
victor.zamfir@eli-np.ro
Google Scholar
Fizică atomică şi nucleară, particule elementare, astrofizică

 

Alţi conducători de doctorat în domeniul FIZICĂ

Conducător

Direcţie de cercetare
Arii tematice

Nicolae BÂRSAN*
nb@ipc.uni-tuebingen.de
Google Scholar
Fizica stării solide/Mediu
- Studii ale fenomenelor de interacţie cu gazele la suprafaţa oxizilor metalici semiconductori cu ajutorul metodelor Operando: aplicaţii în cataliză şi senzori de gaze
- Studii ale proceselor de conducţie în straturi policristaline de oxizi metalici semiconductori cu aplicaţii în cataliză şi senzori de gaze
- Aplicaţii ale senzorilor de gaze în industria de automobile şi în controlul calităţii aerului în locuinţe inteligente
Implică un stagiu de cel putin un an la Univ. Tübingen şi participarea la un curs de master în domeniul senzorilor chimici (vezi http://weimar.ipc.uni-tuebingen.de/index.php?id=794&tx_ttnews[tt_news]=32&cHash=0305e8c2c115c1af6bb358ddc81dad0d)
Dan GRIGORE*
grigore@theory.nipne.ro
InspireHEP
Fizică teoretică
Teoria cuantică a câmpurilor
a) aspecte perturbative (teoria renormării) în formalismul cauzal
b) aplicaţii în studiul modelului standard al interacţiilor particulelor elementare
Norel RÎMBU*
Norel.Rimbu@awi.de
Google Scholar
Fizica sistemului climatic
- Fenomene meteorologice extreme în contextul schimbărilor climatice globale
- Variabilitatea şi predictibilitatea interanuală şi decenală a fenomenelor hidro-meteorologice extreme
- Circulaţia atmosferică de blocaj: dinamică, predictibilitate, impact
- Impactul încălzirii zonei arctice asupra fenomenelor meteorologice extreme de la latitudini medii
- Teleconexiuni atmosferice
- Reconstrucţia variabilităţii climatice regionale şi globale din date proxy
Mihai VIŞINESCU*
mvisin@theory.nipne.ro
Google Scholar
Fizică teoretică şi fizică matematică
- Teoria câmpurilor pe spaţii curbate sub influenţa gravitaţiei
- Simetrii explicite, simetrii ascunse, supersimetrii şi legi de conservare
- Modele cosmologice clasice şi abordări cuantice


* conduce şi teze de doctorat în engleză
# conduce şi teze de doctorat în engleză, franceză
$ conduce şi teze de doctorat în engleză, italiană
% conduce şi teze de doctorat în engleză, franceză, rusă
& conduce şi teze de doctorat în engleză, franceză, italiană
@ conduce şi teze de doctorat în engleză, franceză, spaniolă
^ conduce şi teze de doctorat în engleză, spaniolă, maghiară